Algemene Leverings-, Verkoop- en Betalingsvoorwaarden

Koloebo Drunen, gevestigd te 5151 DV Drunen aan de Anthonie van Leeuwenhoekweg nº 17, Handelsregister KvK nr. 82014493.

 1.         Algemeen

Op al onze overeenkomsten, leveranties en diensten, ook indien gesloten door/met een nevenvestiging van onze vennootschap, zijn van toepassing onze hierna omschreven algemene leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Waalwijk.

Afwijkingen of wijzigingen van onze voorwaarden binden ons slechts indien en voor zover een en ander schriftelijk is overeengekomen en bevestigd. De in de vorige zin bedoelde afwijkingen of wijzigingen gelden dan echter slechts voor die overeenkomst waarbij schriftelijke overeenstemming is bereikt over het afwijken van onze voorwaarden.

Ook middels vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen tot stand gekomen overeenkomsten welke van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden bevatten zullen ons slechts binden voor zover en indien deze schriftelijk door ons zijn aanvaard en bevestigd.

 2.         Offertes

Al onze offertes zijn vrijblijvend!

Wij zijn slechts aan een offerte gebonden indien en voor zover deze door ons schriftelijk is vastgelegd en door ons aan de wederpartij schriftelijk is bevestigd.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt een offerte voor de expliciet in die offerte genoemde termijn. Is in de offerte geen geldigheidstermijn opgenomen, dan wordt deze termijn geacht maximaal veertien dagen na datum van de offerte te belopen.

Wij behouden ons het auteurs- en eigendomsrecht voor van de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen, modellen en alle andere zaken.

Indien een aan ons gevraagde offerte niet wordt gevolgd door de overeenkomst, is de wederpartij aan wie werd geoffreerd verplicht de offerte compleet met alle in de vorige volzin genoemde zaken binnen acht dagen aan ons te retourneren, bij gebreke waarvan wij het recht voorbehouden om te dier gemaakte kosten volledig door te berekenen, onverminderd ons recht om van de wederpartij de kosten, schade en interessen voortvloeiende uit inbreuk op het door ons voorbehouden auteurs- en eigendomsrecht op de wederpartij te verhalen.

 3.         Zekerheidsstelling

Indien en voor zover daartoe aanleiding bestaat zijn wij, alvorens tot uitvoering van een overeenkomst tot levering of uitvoering van diensten over te gaan gerechtigd om onszelf te overtuigen van de kredietwaardigheid van de wederpartij in de vorm van een te verlangen bank- of anderszinse garantie, zonder dat de wederpartij eventuele daaruit voortvloeiende stagnatieschade op ons kan verhalen. In geval van weigering tot het stellen van een garantie als voornoemd, danwel bij gebleken anderszinse onvoldoende kredietwaardigheid zijn wij gerechtigd de overeenkomst eenzijdig als ontbonden te beschouwen.

 4.         Aanbetaling

Bij of voor het aangaan van een overeenkomst zijn wij steeds gerechtigd van de wederpartij een aanbetaling te verlangen van tenminste 25% van de totale op de overeenkomst betrekking hebbende prijs. De overige betalingscondities zijn omschreven in artikel 13 van deze voorwaarden.

In geval van niet-voldoening aan het betalingsverzoek zijn wij gerechtigd de overeenkomst eenzijdig als ontbonden te beschouwen.

 5.         Prijzen

Indien en voor zover na het sluiten van een overeenkomst doch voor de oplevering of levering enige onvoorzienbare prijsverhogende factoren optreden, waaronder te begrijpen een waardevermindering van geldseenheden, verhoging van belastingheffing en dergelijke, komen deze prijsverhogende kosten geheel voor rekening van de wederpartij.

Alle door ons genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W..

 6.         Levering en uitvoering

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dienen de door ons opgegeven termijnen steeds als bijbenadering te worden gezien en zijn deze derhalve nimmer fataal. Bovendien gaat een bedongen termijn niet eerder in dan nadat alle voor de uitvoering of levering noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn, terwijl wij ervan uitgaan dat wij in de uitvoering van de overeenkomst niet zullen worden gehinderd door factoren welke bij de offerte niet aanwezig of niet bekend waren of konden worden geacht.

Door ons genoemde termijnen kunnen door ons met een gelijke periode worden verlengd zonder dat de tegenpartij zich kan beroepen op wanprestatie.

Indien, als gevolg van overmacht, de in de vorige volzin genoemde termijn is verstreken zonder dat de overeenkomst is uitgevoerd of nageleefd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden doch niet anders dan wanneer hij ons schriftelijk, na het verstrijken van de genoemde verlengde termijn, in gebreke heeft gesteld. Daarbij kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit een overmachtsituatie.

In geval van een overmachtsituatie zijn wij gerechtigd te onzer keuze de levering of uitvoering tot nader order uit te stellen danwel de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens wederpartij te zijn gehouden waarbij wij ons het recht voorbehouden eventueel gemaakte kosten bij de wederpartij/opdrachtgever te declareren.

 7.         Aansprakelijkheid

Wij zijn nimmer voor meer aansprakelijk dan het bedrag van onze offerte per gebeurtenis voor schade aan andere werken en eigendommen van de wederpartij en voor zover deze gebeurtenis te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van ons of van degene voor wie wij ingevolge het bepaalde in het Nieuw Burgerlijk Wetboek aansprakelijk zijn.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan als gevolg van de door wederpartij of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.

 8.         Verplichtingen wederpartij

De wederpartij dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden  en/of leveringen welke niet tot deel uitmaken van de overeenkomst en redelijkerwijs ook niet tot onze werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van ons werk danwel onze leveringen geen vertraging ondervinden.

 9.         Aansprakelijkheid wederpartij

Indien de aanvraag of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.

De wederpartij draagt het risico voor schade die voortvloeit uit door of namens hem verlangde constructies en werkwijzen.

De wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld danwel door hem zijn verlangd.

 10.       Reclamaties

Reclamaties omtrent de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij, worden door ons slechts aanvaard en in behandeling genomen, indien zij schriftelijk binnen acht dagen na uitvoering van die overeenkomst aan ons kenbaar zijn gemaakt. De reclamatie zal moeten behelzen een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de klachten.

 11.       Garantie

Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde nieuwe materialen. Op geleverde gebruikte/tweedehands goederen wordt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geen garantie verleend en wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele gebreken.

Bij reparaties van binnen de garantietermijn en onder garantie vallende gebreken, wordt het binnen het ons bedrijf geldende voorrijdtarief bij wederpartij in rekening gebracht.

Een garantietermijn kan nooit langer zijn dan die welke door onze fabrikant/leverancier wordt gehanteerd.

Schaden of gebreken welke naar ons oordeel zijn ontstaan door onoordeelkundig gebruik en/of gebruik in strijd met de aard van de zaak, vallen buiten de garantie.

 12.       Eigendomsvoorbehoud

Zolang de wederpartij geen volledige betaling ter zake van de overeenkomst tussen partijen heeft verricht, blijven de door ons aan wederpartij geleverde goederen, verwerkt of onverwerkt, ons eigendom. Wederpartij wordt alsdan geacht slechts houder-om-niet in de zin der wet over die goederen te zijn, zulks met alle rechten en verplichtingen welke de wet aan houderschap verbindt.

Indien de wederpartij enige verplichting, welke de overeenkomst hem oplegt, niet nakomt zijn wij gerechtigd, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de goederen terug te nemen en/of te verwijderen en de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons het recht van de nalatige wederpartij te vorderen de kosten, schaden en interessen welke voor ons mochten (zijn) ontstaan als gevolg van de door wederpartij gepleegde wanprestatie.

 13.       Betalingscondities

Betalingen dienen te geschieden “netto contant” bij oplevering van het werk en/of aflevering van de goederen danwel uiterlijk binnen de op de factuur gestelde termijn.  Schuldvergelijking of compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd aan de nalatige wederpartij ter zake – benevens de wettelijke rente – een rente wegens te late betaling in rekening te brengen van 2% van het factuurbedrag per maand, ingaande de dag volgende op die waarop de betaling had moeten plaats vinden. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend.

Daarnaast hebben wij het recht om, in geval van wanbetaling, extra kosten waaronder buitengerechtelijke incassokosten, bij de wederpartij in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250.--. Tijdig ingediende en door ons geaccepteerde reclamaties op een zelfstandig onderdeel van een factuur ontheffen de wederpartij nimmer van de verplichting tot betaling van de overige posten van deze factuur binnen de betalingstermijn.

Al onze vorderingen zijn te allen tijde direct opeisbaar.

 14.       Vrijwaring

Wij zijn tot geen andere vrijwaring gehouden dan die welke de wet aan ons oplegt. Aansprakelijkheid ten opzichte van de wederpartij en/of derden voor schade, van welke aard en omvang dan ook, welke bij de uitvoering van de overeenkomst mocht zijn ontstaan, is, behoudens onze eigen aansprakelijkheid, uitdrukkelijk uitgesloten.

 15.       Hoofdelijkheid

Indien aan twee of meer kopers/wederpartijen welke voor gezamenlijke rekening handelen, wordt verkocht of voor hen werkzaamheden worden verricht, is ieder der kopers/wederpartijen voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige en algehele nakoming der gesloten overeenkomst (de zgn. hoofdelijkheid).

 16.       Ontbinding

De wederpartij doet afstand van alle recht op ontbinding van de overeenkomst op grond van het in wettelijke bepalingen te dien aanzien bepaalde.

Ontbinding is slechts mogelijk op basis van wederzijdse instemming der partijen, met inachtneming van het overig in deze voorwaarden bepaalde.

Ingeval van ontbinding der overeenkomst met wederzijdse instemming, zijn wij gerechtigd van de andere partij ten titel van schadeloosstelling te vorderen een bedrag van tenminste 30% van het belangen der te ontbinden of ontbonden overeenkomst.

 17.       Geschillen, domicile, incasso en invordering

Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Ten aanzien van geschillen is bevoegd die rechter welke door het Nederlandse recht als bevoegde rechter wordt aangewezen.

Te dier zake wordt door wederpartij hierbij domicile gekozen ten adresse van de zetel van ons bedrijf zodat in elk geval ten aanzien van de relatieve competentie de Kantonrechter danwel de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch bevoegd is van enig geschil kennis te nemen.

Voor rekening van de nalatige wederpartij zijn alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, geliquideerde en niet-geliquideerde welke wij ons moeten getroosten om tot algehele voldoening en nakoming der overeenkomsten te komen.

Deze kosten bedragen tenminste 15% van de niet- of niet-volledig betaalde facturen, verhoogde met de daarover verschuldigde geconvenieerde rente, onverminderd de over het geheel verschuldigde B.T.W..

  

Aldus opgemaakt te Drunen, 01-01-2019

Koloebo Drunen.

Namens deze,

H. Korthals-Geurts, eigenaar